پرداخت شناسه دار
پرداخت شناسه دار پرداخت شناسه دار
http://shenase.net/

به جای فیش واریز کاغذی از سازمان ها شناسه بخواهید .....

شرکت توسعه راهکار های نوین در راستای تکریم ارباب رجوع ,تحقق اهداف دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک , ایجاد انضباط مالی,شفاف سازی پرداخت سازمان ها و عمل به توصیه رهبری در اصلاح الگومصرف و صرفه جویی در مصرف کاغذ و به تبع آن حفظ  محیط زیست مبارت به راه اندازی سامانه شناسه نموده است. با استفاده از سامانه امکان شناسه دار کردن پرداخت ها برای هر سرفصل درآمدی سازمان و اطلاع رسانی از طریق پیامک و پرداخت الکترونیک هر قبض از تمامی درگاه های غیر حضوری بانکی مهیا گردیده است ,ضمن آنکه سازمان میتواند نسبت به تجمیع درآمدها و تهیه گزارشات متنوع از این سامانه اقدام نمایند.

ابتدای صفحه