دیسراپتر
دیسراپتر دیسراپتر

Knowledge Stream

شناسایی رفتار مشتریان بانکی در لحظه . 
با در اختیار داشتن دانش پایه سعی در شناسایی رفتار مشتریان بانکی و کمک به حل مشکلات بانکی در جزئی ترین سطوح آن می نماییم . 
ابتدای صفحه