برای آشنایی شما با کلیات سرویس هایی که در بوم مارکت ارائه می شود، توضیح مختصری در این صفحه در خصوص این سرویس ها ارائه می کنیم تا دید بهتری نسبت به خدمات ما پیدا کنید:


 • اعتبار سنجی کاربران بر اساس شناسه کاربری بوم (Boom ID) و رمز عبور

  کاربران می بایست در اولین گام برای استفاده از سرویس های بانکی، تایید هویت شوند و بر اساس sessionی که از این سرویس دریافت می کنند، سایر سرویس ها را فراخوانی کنند. این سرویس شناسه کاربری بوم (Boom ID) و رمز عبور را به عنوان پارامتر های ورودی دریافت می کند. پارامترهای خروجی شامل شناسه جلسه کاری، جنسیت، نام و نام خانوادگی و ... می باشد.


 • فهرست سپرده های یک مشتری

  این سرویس شماره مشتری، نوع سپرده های خروجی، ماهیت سپرده و ... را به عنوان پارامترهای ورودی دریافت می کند. اطلاعات سپرده که در فهرست سپرده ها برگردانده می شود شامل: نوع سپرده، وضعیت حساب اصلی سپرده، موجودی، تاریخ افتتاح سپرده، مبلغ مسدود شده در سپرده، ارز، حقیقی و حقوقی، وضعیت سپرده و ... می باشد.


 • اعلام مشخصات سپرده (نام صاحب سپرده)

  اطلاعات مربوط به نام فرد صاحب سپرده را با دریافت شماره سپرده مشخص می نماید.


 • انتقال وجه بین سپرده ها

  این سرویس عملیات انتقال وجه بین سپرده های یک بانک را انجام می دهد. پارامترهای ورودی شامل سپرده مبدا، سپرده مقصد و مبلغ انتقالی است و در صورت انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، شماره پیگیری برگردانده می شود.


 • صورتحساب سپرده ها

  پارامترهای مهم ورودی این سرویس شامل شماره سپرده، از تاریخ تا تاریخ، نوع تراکنش، تعداد رکوردهای بازگشتی و ... می باشد و در صورت انجام موفقیت آمیز لیست صورت حساب های کاربر را بر می گرداند. اطلاعات خروجی صورت حساب شامل شرحي از حساب سپرده، تاريخ و مقادير برداشت و واريز و مانده، کد شعبه، نام شعبه، شماره سریال صورت حساب و ... مي باشد.


 • انتقال وجه مستمر (زمان بندی شده) بین سپرده ها و گزارش جزئیات آن ها

  در این سرویس کاربر می‌تواند انتقال پول بین سپرده ها و پایا با امکان زمانبندی پرداخت مستمر را انجام دهد. نوع انتقال به صورت هوشمند توسط سامانه تعیین می گردد.
  پارامترهای ورودی این سرویس شامل شماره مشتری، مبلغ انتقال وجه، شماره سپرده مبدا و مقصد، تاریخ شروع، طول دوره، نوع دوره، تعداد انتقال وجه و ... می باشد. در صورت انجام موفقیت آمیز انتقال وجه شماره سریال تراکنش را نگهداری می کند.
  پارامترهای ورودی گزارش انتقال وجه مستمر شامل شماره مشتری، از مبلغ تا مبلغ، از تاریخ تا تاریخ، سپرده مبدا، شماره پیگیری و ... می باشد. در صورت اجرای موفقیت آمیز گزارش شماره سپرده مبدا، شماره سریال، تاریخ، کد شعبه بانک مبدا برگردانده می شود.


 • انتقال وجه گروهی (دسته ای) بین سپرده ها

  پارامترهای ورودی سرویس شامل شماره مشتری، شماره سپرده مبدا و مقصد، مبلغ انتقال وجه به ازای هر رکورد مقصد و ... می باشد. خروجی این سرویس شامل پارامترهای شماره پیگیری، ارز سپرده مبدا، موجودی سپرده و ... می باشد.


 • نرخ سود سپرده

  پارامترهای ورودی سرویس شامل نوع سپرده، گروه نوع سپرده و... می باشد. و در خروجی فهرستی از نرخ سپرده های مختلف را بر می گرداند.


 • لیست کارت های مشتری

  پارامترهای ورودی این سرویس شامل شماره مشتری، شماره کارت، شماره سپرده، وضعیت کارت و ... می باشد. لیستی از کارت های مربوط به مشتری شامل شماره کارت، شماره سپرده، نام مشتری، تاریخ صدور و انقضای کارت، نوع کارت و ... برگردانده می شود.


 • اعلام موجودی کارت

  پارامترهای ورودی سرویس شامل شماره کارت، شماره سپرده مرتبط با کارت و اطلاعات کارت می باشد. پارامترهای خروجی مبلغ قابل برداشت از سپرده پشت کارت، واحد پول، مبلغ و ... می باشد.


 • اعلام مشخصات کارت (نام صاحب کارت)

  ورودی این سرویس شامل پارامترهای شماره کارت، شماره کارت مقصد و اعتبار سنجی کارت مبدا می باشد. مشخصات صاحب کارت برگردانده می شود.


 • انتقال وجه کارتی

  پارامتراهای مهم ورودی شامل شماره کارت مبدا، رمز دوم اینترنتی، نوع رمز، کد CVV2، تاریخ انقضای کارت، کارت مقصد، مبلغ انتقال و ... است. درصورت انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، پارامتر های خروجی شماره رسید دیجیتالی انتقال انجام شده، موجودی و ارز کارت مبدا می باشد.


 • گزارش تراکنش های کارت

  پارامترهای ورودی سرویس شامل شماره کارت، شماره سپرده مرتبط با کارت، اطلاعات کارت و از تاریخ تا تاریخ می باشد. پارامترهای خروجی شامل مبلغ تراکنش از کارت به ازای هر رکورد، واحد پول، نوع تراکنش و ... می باشد.


 • فهرست کارت ها

  پارامترهای ورودی سرویس شامل شماره کارت، شماره سپرده مرتبط با کارت، می باشد. پارامترهای خروجی شامل لیستی از کارت ها که در بردارنده اطلاعات کارت، تاریخ صدور، نوع کارت، وضعیت کارت و ... می باشد.


 • پرداخت قبض

  پارامترهای مهم ورودی سرویس شامل شناسه قبض، شناسه پرداخت، شماره کارت، شماره سپرده مرتبط با کارت، اعتبارسنجی کارت و ... می باشد. پرداخت انواع قبوض بر اساس شناسه قبض و شناسه پرداخت که در قبض موجود مي باشد، انجام می گردد.


 • ارائه مشخصات قبض

  پارامترهای مهم ورودی سرویس شامل شماره کارت، شماره سپرده مرتبط با کارت، اعتبارسنجی کارت، شماره فروشنده و ... می باشد. پارامترهای خروجی سرویس شامل مبلغ، شناسه قبض، شناسه پرداخت، کد پرونده، کد دوره، عنوان، نوع قبض، شماره رسید دیجیتالی انتقال انجام شده و تاریخ انجام تراکنش می شود.


 • صورت حساب دوره ای

  این سرویس درخواست های کاربر مبنی بر دریافت دوره ای صورتحساب ِ یک سپرده ی خاص را ثبت می کند. این سرویس اولین بار بعد از ثبت درخواست اجرا میشود؛ اجرای بعدی آن در زمانی است که کاربر با پارامترهای ورودی durationLength و durationType تنظیم کرده است.


 • انتقال وجه بین بانکی (پایا و ساتنا) و گزارش وضعیت اجرای آن ها

  دسترسی به سامانه پایاپای الکترونیکی (پایا) از روش های الکترونیک برای پرداخت های خرد و سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) برای پرداخت های کلان و حواله های فوری است که هیچ کارمزدی نیز برای آن ها در نظر گرفته نشده است.
  پارامتر های ورودی سرویس انتقال وجه بین بانکی-پایا شامل شماره مشتری، شماره حساب مبدا، نام صاحب سپرده مقصد، مبلغ انتقال وجه، شماره فاکتور و ... می باشد. در صورت انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، شماره پیگیری انتقال وجه پایا و شرح انتقال را برمی گرداند.
  پارامترهای ورودی سرویس انتقال وجه ساتنا شامل مبلغ، سپرده مبدا، نام دریافت کننده، شبای مقصد و ... می باشد. در صورت انجام موفقیت آمیز انتقال وجه، شماره پیگیری انتقال وجه و شرح انتقال را برمی گرداند.پارامترهای ورودی سرویس گزارش لیست تراکنش های انتقال وجه بین بانکی (پایا و ساتنا)، شماره شبای سپرده مبدأ، شماره مشتری، شماره پیگیری انتقال وجه، از تاریخ تا تاریخ و ... می باشد. در صورت انجام موفقیت آمیز اجرای گزارش لیست تراکنش های انتقال وجه را نگهداری می کند.


 • لیست دسته چک های یک مشتری به همراه جزئیات برگه های دسته چک

  ورودی این سرویس شماره سپرده می باشد. قابليت مشاهده سپرده های جاری مشتری و دسته چک های مربوط به هر سپرده شامل شماره دسته چک، تاریخ صدور دسته چک همراه با گزارش وضعيت هر يک از برگه های چک اعم از قابل استفاده، پرداخت شده، برگشتي و ... می باشد.


 • ثبت مبلغ چک، مسدودی چک و درخواست دسته چک جدید

  پارامترهای ورودی این سرویس شامل شماره چک، شماره سپرده، مبلغ، مشخصات فرد دریافت کننده چک و... می باشد. با استفاده از این سرویس می‌توان مبالغ چک‌های صادره خود را ثبت نمود.
  ورودی سرویس درخواست دسته چک جدید شامل شماره مشتری، شماره سپرده، تعداد برگه های دسته چک و ... می باشد. در این سرویس دسته‌چک جدید درخواست داده می شود.
  پارامترهای ورودی سرویس مسدود کردن برگه چک شامل شماره برگه چک، شماره سپرده و دلیل مسدودی چک می باشد. پارامترهای خروجی سرویس شامل لیست نتیجه وضعیت درخواست مسدودی چک ها (شماره برگه چک و نتیجه وضعیت درخواست مسدودی برگه چک) می باشد.


 • فهرست چک های واگذار شده به سپرده

  ورودی گزارش چک های واگذارشده مشتری به سپرده شامل شماره سپرده، از تاریخ تا تاریخ واگذاری و وصول، شماره برگه چک، از مبلغ تا مبلغ و ... می باشد. پارامترهای خروجی سرویس شامل تاریخ واگذاری چک، شماره برگه چک، مبلغ چک، شماره سپرده، وضعیت چک و ... می باشد.


 • لیست تسهیلات یک مشتری به همراه جزئیات اقساط

  پارامترهای ورودی مهم شامل شماره مشتری، وضعیت و نوع تسهیلات، عنوان تسهیلات و... می باشد. خروجی سرویس شامل مانده تسهيلات دریافت شده مشتری، جزئیات اقساط پرداخت شده و ... می باشد.


 • سرویس ثبت دستور پرداخت

  این وب سرویس جهت ثبت دستور پرداخت می باشد، تا افراد معرفی شده با مراجعه به یکی از شعب بانک، وجه تعیین شده در سرویس را دریافت نمایند.


 • سرویس ثبت دستور پرداخت دسته ای

  این سرویس جهت ثبت تعدادی از دستورات پرداخت می باشد تا افراد معرفی شده در هر یک از دستورات پرداخت با مراجعه به یکی از شعب بانک، وجه تعیین شده در سرویس را دریافت نمایند، خروجی این سرویس لیستی می باشد که به ازای هر دستور پرداخت جواب مناسب برگردانده می شود.


 • سرویس لغو دستور پرداخت

  با این سرویس امکان لغو دستور پرداختی که وضعیت آن لغو نشده و یا پرداخت نشده باشد امکان پذیر است که تنها شناسه پرداخت یکتا را به عنوان پارامتر ورودی اجباری دریافت می کند و در صورت موفقیت در انجام سرویس، وضعیت آن دستور پرداخت به عنوان خروجی برگردانده می شود.


 • سرویس گزارش دستور پرداخت

  این سرویس گزارشی از دستورات پرداخت را برمیگرداند که پارامترهای ورودی اجباری آن بازه تاریخ ثبت دستور پرداخت و تعداد رکورد بازگشتی(length) و شماره اولین رکورد بازگشتی (offset) می باشد، که در خروجی این سرویس تعداد رکوردهایی که براساس فیلتر ارسال شده است و همچنین لیستی از دستورات پرداخت که حاوی اطلاعاتی مربوط به آن دستورات است، بازمی گردد.


 • سرویس تمدید دستور پرداخت

  این سرویس جهت تمدید دستور پرداخت است که پارامترهای ورودی اجباری آن شناسه پرداخت و تاریخ انقضای دستور پرداخت است. این سرویس پارامتر خروجی ندارد.


 • سرویس دریافت صورتحساب با شناسه

  این سرویس امکان دریافت صورتحساب با شناسه را فراهم می سازد.


ابتدای صفحه