نوچه

يه دستياره
هیچی
هیچی
اعتبار سنجي:
ورود با نام کاربري و رمز ورود با شماره کارت و رمز عبور دوم کارت
انتقال وجه عادي:
انتقال وجه عادي
انتقال وجه بين بانکي - پايا:
ثبت انتقال وجه پايا عادي گزارش آماري انتقال وجه بين بانکي - پايا گزارش فهرست انتقال وجه هاي بين بانکي - پايا گزارش فهرست تراکنش هاي انتقال وجه بين بانکي - پايا
سپرده:
فهرست سپرده ها دريافت سپرده
کارت:
دريافت مشخصات صاحب کارت انتقال وجه کارتي
عمومي:
محاسبه شبا سپرده بانک فهرست بانک هاي تعريف شده در سيستم

نظرات کاربران

نسخه های پیشین

برنامه های مشابه

ابتدای صفحه