پرداخت شناسه دار
پرداخت شناسه دار پرداخت شناسه دار
http://shenase.net/

به جاي فيش واريز کاغذي از سازمان ها شناسه بخواهيد .....

شرکت توسعه راهکار هاي نوين در راستاي تکريم ارباب رجوع ,تحقق اهداف دولت الکترونيک و شهروند الکترونيک , ايجاد انضباط مالي,شفاف سازي پرداخت سازمان ها و عمل به توصيه رهبري در اصلاح الگومصرف و صرفه جويي در مصرف کاغذ و به تبع آن حفظ  محيط زيست مبارت به راه اندازي سامانه شناسه نموده است. با استفاده از سامانه امکان شناسه دار کردن پرداخت ها براي هر سرفصل درآمدي سازمان و اطلاع رساني از طريق پيامک و پرداخت الکترونيک هر قبض از تمامي درگاه هاي غير حضوري بانکي مهيا گرديده است ,ضمن آنکه سازمان ميتواند نسبت به تجميع درآمدها و تهيه گزارشات متنوع از اين سامانه اقدام نمايند.

?ابتدای صفحه