تيم توسعه خريديار
تيم توسعه خريديار تيم توسعه خريديار

تجربه خريد با آسايش بيشتر

خريديار خريد حقيقي و مجازي را تلفيق کرده است و از مزاياي هر دو سود مي‌برد. خريديار مشتريان را از حمل چرخ خريد و ايستادن در صفهاي صندوق بي نياز مي‌کند و امکان تبليعات و فروش بيشتر را براي فروشگاهها فراهم مي‌سازد. خريديار تلاش مي کند يک تجربه خريد مدرن و منحصر به فرد بسازد.
ابتدای صفحه