سعيد شکوهي
سعيد شکوهي سعيد شکوهي

توسعه دهنده J2EE 
برنامه هاي کاربردي تحت وب front-end/back-end
توسعه دهنده Net.
ابتدای صفحه