تيم برنامه‌نويسي پولگرام
تيم برنامه‌نويسي پولگرام تيم برنامه‌نويسي پولگرام

به راحتي فرستادن يک پيام، پرداخت کنيد !

پولگرام 
با وجود اينکه در کشورما،‌تلفن هاي هوشمند و اينترنت همراه از ضريب نفوذ بالايي برخوردار هستند، ولي خدمات بانکي همراه، همچنان مورد بي توجهي  کاربران قرار مي گيرند. جالب اين جاست که بسياري از کاربران حتي براي يک بار هم از خدمات موبايل بانک و اينترنت بانک استفاده نکرده اند تا طعم راحتي و امنيت آن را بچشند.
?پولگرام مي خواهد با ارايه محيطي آشنا - شبيه تلگرام - براي جلب اعتماد کاربر و ايجاد جذابت اوليه،‌مخاطبين را با اينگونه خدمات آشتي دهد.
کاربران در پولگرام محيطي آشنا را تجربه خواهند کرد و با عملکردهاي آشنا، کارهاي روزمره بانکي خود را  - براساس پرداخت و انتقال وجه -  انجام مي دهند.
ابتدای صفحه